onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Werkgroep Jeugd en Onderwijs

 

Samenstelling:

 

Werkwijze:

Wij houden ons als werkgroep binnen de Sociale Adviesraad bezig met De Jeugdwet.

 

De Jeugdwet maakt gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat is inclusief specialistische hulp zoals jeugd-ggz, jeugd- met een verstandelijke beperking en gesloten jeugdhulp en kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Het uitgangspunt is om het jeugdbeleid en de voorzieningen efficiënter en effectiever te maken. Het uiteindelijke doel is het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van zijn gezin en sociale omgeving. 

 

Net als iedereen vinden wij, als werkgroep, het belangrijk dat de jeugd binnen onze gemeente de zorg krijgt, die ze nodig heeft om op te groeien tot zelfstandige mensen, die hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij op de manier, die voor hen passend is.

 

Gemeenten maken vanuit hun verantwoordelijkheid beleid om te zorgen dat de jeugdwet uitwerkt zoals deze bedoeld is.

Wij als onderdeel van de Sociale Adviesraad binnen de gemeente zien het als onze taak om de uitwerking van het beleid op de jeugd te volgen en waar nodig gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen.

Om een goed beeld te krijgen van de uitwerking van het beleid hebben we gesprekken met diverse organisaties, die met en voor de jeugd werken.

Verder volgen we de landelijke ontwikkelingen rond De Jeugdwet en brengen waar mogelijk en wenselijk onze ideeën in.

 

In het afgelopen jaar hebben we verschillende instrumenten/ rapporten besproken waarin het aanbod aan de jeugd geëvalueerd is. We noemen hier het onderzoek van de GGD naar de gezondheid van de jeugd in Druten en het rapport over de kwaliteit van de kinderopvang binnen de gemeente.

Adviesraad Druten met oog voor de jeugd.

 

Achterban:

MeerVoormekaar

Basisonderwijs: Groeisaam

Voortgezet onderwijs: Pax Christi College

Speciaal onderwijs: De Kom

Voor- en naschoolse kinderopvang: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse kinderopvang

Jeugdgezondheidszorg: Jongerenwerk, sportverenigingen, scouting en jeugdactiviteiten in de kerkdorpen

Politie Rivierenland Maas & Waal

 

 

 

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Druten

Heuvel 1
6651 DA Druten

Secretariaat:
Bert van der Meer
secretaris@adviesraaddruten.nl