onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Werkgroep Jeugd en Onderwijs

De werkgroep Jeugd en Onderwijs houdt zich bezig met de Jeugdwet.

De Jeugdwet maakt gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat is inclusief specialistische hulp zoals jeugd-ggz, jeugd met een verstandelijke beperking, gesloten jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Het uitgangspunt is om het jeugdbeleid en de voorzieningen efficiënter en effectiever te maken. Het uiteindelijke doel is het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en sociale omgeving van de desbetreffende jongere . 

Net als iedereen vindt de werkgroep het belangrijk dat de jeugd binnen onze gemeente de zorg krijgt, die ze nodig heeft om op te groeien tot zelfstandige mensen, die hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij op een manier, die voor hen passend is.

Gemeenten maken vanuit hun verantwoordelijkheid beleid om te zorgen dat de Jeugdwet uitwerkt zoals deze bedoeld is. De werkgroep ziet het als een taak om die uitwerking van het beleid op de jeugd te volgen en waar nodig gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen.

Om een goed beeld te krijgen van de uitwerking van het beleid hebben we gesprekken met diverse organisaties, die met en voor de jeugd werken. Verder volgen we de landelijke ontwikkelingen rond de Jeugdwet en brengen waar mogelijk en wenselijk onze ideeën in.

We bespreken verschillende instrumenten/ rapporten waarin het aanbod aan de jeugd geëvalueerd wordt. Bijvoorbeeld het onderzoek van de GGD naar de gezondheid van de jeugd in Druten en het rapport over de kwaliteit van de kinderopvang binnen de gemeente.

Achterban
Voorbeelden van onze achterban zijn: welzijnsorganisatie MeerVoormekaar; basisonderwijs Groeisaam; voortgezet onderwijs Pax Christi; speciaal onderwijs De Kom. Voor- en naschoolse kinderopvang: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse kinderopvang. Jeugdgezondheidszorg: jongerenwerk, sportverenigingen, scouting en jeugdactiviteiten in de kerkdorpen. Politie Rivierenland Maas en Waal.

Samenstelling werkgroep Jeugd en Onderwijs
Reina Stofberg
Maaike Ploeg
Gerrie van Loon
Roberto Rodrigues
Bob van Aalst

Documenten

Adviezen

Notulen

Flyer

Huishoudelijk reglement

Verordening ASDD

Jaarverslag

Privacy verklaring