onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Wat doen wij?

Door de centrale overheid wordt in grote lijnen voorgeschreven hoe de gemeente de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet en de participatiewet moet regelen.

Bij de uitvoering van deze wetten in het sociaal domein moet de gemeente ervoor zorgen dat een groep inwoners advies kan geven over de manier waarop de gemeente dit wil doen. Dit heet burgerparticipatie of cliëntparticipatie. Zo bestaat de adviesraad uit inwoners van de gemeente Druten die mee willen denken en praten over nieuw beleid.

De adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van burgemeester en wethouders. Het college kan zo’n advies niet zomaar aan de kant leggen. Er moet serieus met de adviezen worden omgegaan. De adviezen en de reacties daarop van het college moeten ook gerapporteerd worden aan de gemeenteraad. Het college is verantwoordelijk voor het beleid, maar geven opdracht aan hun ambtenaren om allerlei plannen voor te bereiden en uit te voeren.

De adviesraad houdt zich op de hoogte van relevante zaken door het onderhouden van contacten met (groepen uit) de bevolking.

De adviesraad kan een meldpunt van klachten van binnen het sociaal domein gerelateerde onderwerpen oprichten.

De adviesraad verzorgt zo nodig voorlichting en publiciteit rond relevante onderwerpen.

De adviesraad heeft vooral te maken met ambtenaren die de opdrachten van het college uitvoeren. Voortdurende wordt er aan beleidstukken gewerkt. Enerzijds omdat de centrale overheid een nieuwe opdracht heeft voor de gemeente, anderzijds omdat er voorschriften veranderd zijn. Maar ook omdat iets wat uitgevoerd wordt toch niet zo goed uitpakt als gedacht of omdat er zaken geregeld moeten worden waar de gemeente verantwoordelijk voor is. De ambtenaren zijn dus bezig met uitvoering van beleid en/of ontwerpen en bijstellen van beleid. Rapporten en voorstellen van hen komen bij het college terecht en die besluiten over het vervolg. Wij hebben contact met de ambtenaren als ze aan de stukken werken en als ons gevraagd wordt om een advies te geven aan het college.

Documenten

Adviezen

Notulen

Flyer

Huishoudelijk reglement

Verordening ASDD

Jaarverslag

Privacy verklaring