onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Wonen en leefomgeving

1. Omgevingsvergunning

2. Groene en schone buurt

3. Zorgnetwerk / sociaal netwerkzorg

4. Gezond en veilig wonen

5. Duurzaam wonen in Druten

6. Buurtbemiddeling

7. Stichting Voormekaar

 

1. Omgevingsvergunning

Gaat u bijvoorbeeld bouwen, verbouwen, iets slopen of een boom van de gemeente kappen? Dan moet u misschien een omgevingsvergunning aanvragen. Via de vergunningscheck ziet u of een omgevingsvergunning nodig is of dat een melding voldoende is.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD (inwoners) nodig.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de volgende website: www.druten.nl

 

2. Groene en schone buurt

Druten is een schone gemeente. De gemeente en Dar spelen hierin een belangrijke rol. Het is hun taak om huishoudelijk afval op te halen en ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld voldoende afvalbakken op straat staan. Toch kan de gemeente niet zonder inwoners die de schouders eronder zetten en samen willen werken aan een betere en schone leefomgeving voor iedereen.

 Op dit moment zijn er al 13 Wijkheldenteams in onze gemeente actief. Dar ondersteunt hen hierin door hen veiligheidshesjes, goede knijpers en speciale afvalzakken te geven.

 

3. Zorgnetwerk/ sociaal netwerkzorg

Mensen die zorg en ondersteuning thuis krijgen, hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Daarnaast zijn er vaak mantelzorgers en soms ook vrijwilligers bij de zorg betrokken. Al die mensen vormen samen het ‘zorgnetwerk’ rondom de cliënt. We spreken in dit soort situaties van ‘netwerkzorg’.

Sociaal netwerkzorg

Het sociale netwerk is een verzamelnaam voor de groep mensen met wie de cliënt een sociale relatie onderhoudt. Mantelzorgers horen daarbij, net als (andere) familieleden, vrienden, buren en collega’s. Netwerken van mensen verschillen in grootte en samenstelling. Ze bestaan uit hechte contacten tussen mensen die elkaar regelmatig zien, maar ook uit contacten die meer op afstand zijn of een meer los karakter hebben.

Hoe meer zorg en ondersteuning iemand nodig heeft, hoe groter het risico dat de verantwoordelijkheid bij een of enkele mantelzorger(s) komt te liggen. Familie, vrienden en buren kunnen dan zorgen voor praktische, sociale of emotionele steun. Een actief sociaal netwerk leidt bovendien tot meer plezier, meer zelfredzaamheid en een groter gevoel van eigenwaarde voor cliënten en mantelzorgers. Het is goed als je daar oog voor hebt en met de cliënt en mantelzorger bespreekt wie wat doet of wil doen. Het sociale netwerk kan een zorg- en ondersteuningsfunctie vervullen, maar dat hoeft niet. Het netwerk is ook belangrijk om bijvoorbeeld interesses te delen of gewoon voor de gezelligheid. Het kan net dat extra beetje aandacht bieden waar de cliënt zich beter door voelt.

Digitaal zorgnetwerk rondom ouderen thuis

Binnen de zorg voor kwetsbare ouderen is er sprake van complexere zorgvragen. Deze kwetsbare doelgroep heeft meestal te maken met meerdere aandoeningen en meerdere zorgverleners met verschillende specialisaties. Door de verscheidenheid aan systemen is het vaak lastig de zorg te stroomlijnen met goede onderlinge gegevensuitwisseling. Met de vernieuwde Module Ouderenzorg van VitalHealth, die in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld werd, werken al deze regionale zorgverleners goed afgestemd samen, waarbij de zorg rondom de patiënt wordt georganiseerd. De Ouderenzorg Module wordt al ingezet in ruim 200 huisartsenpraktijken.

4. Gezond en veilig wonen

De inwoners van Gelderland willen graag wonen en werken in een gezonde en veilige leefomgeving. De kwaliteit van die leefomgeving wordt onder andere bepaald door luchtkwaliteit, geluid, bodem en geur. Informatie over uw leefomgeving kunt u op kaarten onderaan deze pagina bekijken. Ervaart u overlast? Dan kunt u dat bij ons melden.

De Provincie Gelderland voert de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving  voor een groot deel uit via de omgevingsdiensten.

5. Duurzaam wonen in Druten

Voor alle informatie over duurzaam wonen in Druten kunt u twerecht op de volgende website: https://www.duurzaamwonenplus.nl/druten/

 

6. Buurtbemiddeling

Burenruzie. Het begint vaak met iets kleins. Ergernis over geluid, kinderen, een barbecue of een verkeerd geparkeerde auto. Het stelt eigenlijk niets voor, maar soms kan dit soort ergernis behoorlijk uit de hand lopen. Buren praten niet meer met elkaar en in het ergste geval maken ze elkaar het leven behoorlijk zuur.

Onenigheid tussen buurtgenoten heeft een negatieve invloed op de sfeer en leefbaarheid in de wijk. Het risico op escalatie en strafbaar gedrag groeit, maar vaak gaat het te ver om justitie of politie in te schakelen. Ook de inschakeling van andere instanties als gemeente of woningcorporaties brengt niet altijd de oplossing. Buurtbemiddeling kan dan mogelijk uitkomst bieden.

Wilt u buurtbemiddeling inschakelen of heeft u vragen?

Dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur
contact opnemen met de coördinator vrijwillige buurtbemiddeling. 
Telefoon 024 - 32 32 751

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.druten.nl/#sqr:(q[buurtbemiddeling])  

7. Stichting Meer Voor Mekaar

StichtingMeerVoormekaar, is dé welzijnsorganisatie in Wijchen en Druten.

De organisatie is in 2016 ontstaan door een fusie van Meer Welzijn Wijchen en Voormekaar Druten. Voor de nieuwe organisatie is gekozen voor  een naam die onze werkwijze typeert: door er met elkaar ‘meer voor mekaar’ te zijn, krijgen we ‘meer’ voor mekaar.


Onze missie en visie

MeerVoormekaar werkt aan krachtige, weerbare buurten waar inwoners zich thuis voelen. Dit doen ze door contact te maken, verbindingen te leggen en te ondersteunen waar nodig. Zij nemen daarbij geen acties over, maar beseffen dat het organiserend vermogen bij de ene groep inwoners (tijdelijk) groter is dan bij de andere. Zij weten inwoners gemakkelijk te vinden en inwoners weten hen gemakkelijk te vinden. Dit omdat de medewerkers weten en begrijpen wat er speelt, wat mensen beweegt en wat hen belemmert in hun eigen omgeving. En dat is voor de welzijnswerkers het vertrekpunt van handelen. Dit kunnen ze goed doordat hun medewerkers en uiteraard hun vrijwilligers dichtbij de mensen staan, doordat ze onderdeel zijn van de haarvaten van een buurt of wijk, doordat ze de expertise van andere professionele organisaties kennen en ze daardoor snel de juiste brug kunnen slaan. De stichting Meer Voor Mekaar staat voor verbinding!

 

Voor meer informatie klik hier

https://www.meervoormekaar.nl/#

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Druten

Heuvel 1
6651 DA Druten

Secretariaat:
Bert van der Meer
secretaris@adviesraaddruten.nl