onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Welzijn en mantelzorg

  1.  Algemeen

  2. Beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis

  3. Langer zelfstandig wonen

  4. Dagbesteding

  5. Respijtzorg

  6. Mantelzorgcompliment

  7. Ondersteuning mantelzorg

  8. PGB

  9. Eigen bijdrage WMO

10. Onafhankelijke cliëntondersteuning

11. Aanvragen hulp (huishouden) WMO voorzieningen

 

1.  Algemeen

Inwoners van de gemeente Druten die beperkingen ervaren in hun zelfredzaamheid of participatie in de samenleving kunnen een beroep doen op de WMO

Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is om de zelfredzaamheid en participatie te bevorderen. Iedereen, met of zonder beperking, doet zo veel mogelijk mee in de samenleving. Men wordt ondersteund en voorzien van mogelijkheden om zo lang mogelijk in zijn of haar eigen leefomgeving te blijven leven.

Van inwoners wordt verwacht dat zij zo veel mogelijk zelf oplossingen vinden voor beperkingen die zij ervaren. Soms kan het nodig zijn om mensen uit het eigen netwerk te vragen hierbij te helpen. 

De gemeente geeft ondersteuning thuis die past bij de persoonlijke situatie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding; ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten; of een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis.

 

2. Beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis

Voor informatie kijk op: 

Beschermd wonen:      https://beschermdwonen.nl/wegwijs/

Hulp nodig:                      https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/beschermd-wonen

 

3. Langer zelfstandig wonen

Leidraad:                          https://leidraadlangerzelfstandigwonen.nl 

 

4. Dagbesteding/Dagbegeleiding

Dagbesteding: Het doel van dagbesteding is om meer herkenbare dagstructuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn. Dagbesteding bestaat in allerlei soorten en maten. Van paarden verzorgen tot werken in een magazijn en van computeren tot het maken van keramiek; vrijwel alles is mogelijk.

Dagbegeleiding: Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de volgende organisaties:

Sociaal Team:                                  https://www.druten.nl

Stichting Meervoormekaar:      https://www.meervoormekaar.nl/dagbegeleiding 

's-Heeren Loo:                                https://www.sheerenloo.nl/ 

Zorggroep Maas & Waal:            https://www.zmw.nl

 

5. Respijtzorg

Respijtzorg is zorg aan een hulpbehoevende, met als doel om diens mantelzorger(s) te ontlasten en vrijaf te geven. Het is een verzamelbegrip voor voorzieningen, die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig de mantelzorg overnemen en dus respijt verlenen. Hiervoor kunt u terecht bij:

De Brug Hospice Thuiswaken en Respijtzorg:         https://debrugmaasenwaal.nl

Het Gastenhuis Druten:                                                   www.hetgastenhuis.nl

Woonzorg:                                                                           www.woonz.nl

 

6. Mantelzorgcompliment

De waardering vanuit de gemeente Druten voor mantelzorgers is groot. Mantelzorgers zijn belangrijk voor mensen die mantelzorg ontvangen. Wilt u uw mantelzorger(s) bedanken? Vraag dan een mantelzorgcompliment bij de gemeente Druten aan. Het mantelzorgcompliment bestaat uit OVD-bonnen. Voor meer informatie klik op de volgende link:    www.druten.nl

 

7. Ondersteuning voor mantelzorgers

Mensen blijven langer zelfstandig wonen. Dat betekent ook dat de complexiteit van de zorg voor hen die nog thuis wonen, toe kan nemen. De druk op de mantelzorger neemt dan toe. Zijn/haar taak wordt zwaarder en dat maakt een ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers extra belangrijk. MeerVoormekaar biedt diverse activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers.

Voor meer informatie ga naar: www.meervoormekaar.nl

 

8. Persoongebonden budget (PGB)

Mensen met een chronische beperking of ziekte kunnen een budget aanvragen voor het "inkopen" van zorg. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Klik hier

 

9. Eigen bijdrage voor thuishulp en -ondersteuning

Vanaf 1 januari 2019 is de hoogte van de eigen bijdrage verandert vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor iedereen geldt een maximale bijdrage van € 19,00 per periode van vier weken, ongeacht het inkomen of vermogen.

 

10. Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een beperking is vastgelegd in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en valt daarmee onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/hulp-bij-regelen-zorg

 

 

11. Aanvragen van hulp (huishouden) en overige WMO voorzieningen

Zorgwijzer                     www.zorgwijzer.nl

Gemeente Druten       www.druten.nl

 

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Druten

Heuvel 1
6651 DA Druten

Secretariaat:
Bert van der Meer
secretaris@adviesraaddruten.nl