Participatie

In het sociale domein voert de gemeente naast de WMO en de Jeugdwet ook de Participatiewet uit.

Met deze wet is er 1 regeling gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong. De twee belangrijkste onderdelen van deze wet zijn “werk” en “inkomen”.

Werk

De gemeente is verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Van gemeenten wordt verwacht dat zij deze groeiende doelgroep ondersteuning biedt zodat zij aan de slag gaan.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsmatige dagbesteding of beschut werken. Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen speelt hierbij een belangrijke rol.  Waar nodig is er ondersteuning om het salaris aan te vullen (inkomensondersteuning).

Inkomen

De Participatiewet is het vangnet van het sociale zekerheidsstelsel en legt de nadruk op
de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt; van hem of haar wordt verwacht dat hij/zij
zelf in het bestaan kan voorzien door het verrichten van arbeid. Iemand krijgt pas bijstand als hij onvoldoende middelen heeft om zelf in dat levensonderhoud te voorzien.

In de wet is ook de mogelijkheid opgenomen van “Bijzondere bijstand”.

Deze vorm van  bijstand wordt verleend voor de “noodzakelijke kosten” van het bestaan. De gemeente beoordeelt de aanvragen aan de hand van de omstandigheden en mogelijkheden van de persoon in kwestie.

Meer informatie kunt u vinden op de sites www.overheid.nl of www.druten.nl.

Ontworpen door MARIANYDESIGN.