Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 is de Gemeente Druten net als alle andere Gemeenten in Nederland in het kader van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen, jongeren en hun verzorgers.

De Jeugdwet kent 5 uitgangspunten:

  1. Voorkomen dat jeugdzorg nodig is en uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Het idee is om daarbij meer gebruik te maken van mensen in de directe omgeving;
  2. Het tegen gaan van medicijngebruik, ontzorgen en normaliseren. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen;
  3. Eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo afdoende mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de kosten en het effect van de geboden hulp;
  4. (Allesomvattende) hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur;
  5. Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door het aantal regels terug te dringen.

Nieuw is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de toegang tot de zorg en deze moet organiseren. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk en zal haar beleid afstemmen op deze nieuwe verantwoordelijkheid. In de uitvoering ligt de verantwoordelijkheid bij het Sociale Team. Ook de huisarts, medisch specialist en jeugdarts kunnen direct naar jeugdhulp doorverwijzen.

De verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet naar de Gemeenten is gepaard gegaan met een bezuiniging. Het budget is gedaald. Dat vraagt om een andere aanpak.

 

Bovendien regelt de gemeente Druten veel specialistische jeugdhulp niet zelf, maar laat ze uitvoeren door organisaties in of buiten de regio of in samenwerking met omliggende gemeenten.

De werkgroep Jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein volgt met een kritische blik het beleid en de uitvoering van die Jeugdwet door de Gemeente Druten. Als er nieuw beleid wordt ontwikkeld kijken wij over de schouders mee van de beleidsmedewerker(s) en geven advies gevraagd of ongevraagd. Verder houden wij contact met de achterban op dit gebied, te weten, basisscholen, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdwerkers, ouders, jongeren zelf. Vanuit de contacten met deze groepen proberen wij te achterhalen of het beleid moet worden aangepast om nog beter aan de vijf uitgangspunten te kunnen voldoen. Ook houden wij onze oren en ogen open voor signalen, als het niet goed gaat. Met die informatie zullen wij het College van B&W van de Gemeente Druten adviseren om het beleid aan te passen. Wij kunnen dit niet alleen en komen graag in contact met hulpverleningsinstanties en ervaringsdeskundigen. Heeft u zelf ervaringen met of suggesties voor het (uitvoeren van) gemeentelijk beleid dan horen wij die graag van u.

Ontworpen door MARIANYDESIGN.